A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Házirendje

Hivatalos Házirend letöltése

A házirend célja, feladata

Munkarend

Nyitva tartás, érkezés, távozás

Belépés és benntartózkodás rendje

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával

Tanórák rendje

Tanulmányi jegyek

Az első évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a másodikévfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanulókiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Haa tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülőbevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanulófejlődését, haladását, akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azokmegszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

5 – jeles a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni,
4 – jó a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni,
3 – közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni,
2 – elégséges tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni,
1 – elégtelen a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni.

A csengetés időrendje

órák szünetek
0. óra 7.10–7.55 7.55–8.00 5 perc
1. óra 8.00–8.45 8.45–8.55 10 perc tízórai
2. óra 8.55–9.40 9.40–9.55 15 perc udvar
3. óra 9.55–10.40 10.40–10.55 15 perc udvar
4. óra 10.55–11.40 11.40–11.50 10 perc udvar
5. óra 11.50–12.35 12.35–12.45 10 perc
6. óra 12.45–13.30 13.30–13.35 5 perc
7. óra 13.35–14.20

Számonkérés

Szolgáltatások, a térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, tankönyvellátás, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

Térítésmentes szolgáltatás

Térítéses, illetve hozzájárulásos szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatások díját a szülő fizeti, melynek csökkentéséhez, esetleges teljes átvállalásához az iskola alapítványitámogatással, ill. pályázati erőből hozzájárulhat.

A térítésköteles tevékenységek köre:

Étkezési díj befizetése, visszafizetése, kedvezmények

Étkezési díj visszafizetése:

Kedvezmények:

Óvó, védő rendelkezések

Baleset esetén az iskola dolgozóinak teendője:

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történőnevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.

Minden pedagógus Köznevelési Törvényben meghatározottfeladatát képezi az, hogy:

Ezért:

Abban az esetben, ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozópedagógus kötelessége a tudása szerinti elsősegélynyújtás.

Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást diák észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra az iskola pedagógusa, vezetője –vagy a helyettese – figyelmét haladéktalanul felhívni.

A gyermek balesetekkel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az iskolaigazgató ellenőrzi.

A pedagógus kötelezettségei körébe tartozik az iskolán kívül szervezett rendezvények, kirándulások során:

A szervezett, iskolán kívüli program során, a pedagógusfelelős, a gyermekek testi épségéért.

Az intézményben történt rendkívüli eseménynél, az igazgató intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése mielőbb megtörténjen.

Tűz-, illetve bombariadó esetén az iskola érvényes Tűz- és bombariadó-terve szerint kell eljárni.

Eljárás bombariadó esetén:

Bombariadó esetén az igazgató vagy az ügyeletes vezető a rendőrség utasítása szerint jár el. Ha a rendőrség az épület kiürítését rendeli el, akkor a tűzvédelmi szabályzatban lévő elvonulási terv szerint kell azépületet kiüríteni.

Szükséges teendők bombariadó esetén:

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának robbantással történő fenyegetés jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával. Senkinek sincs joga a fenyegetést elhallgatni vagy komolytalannak minősíteni. A robbantással történő fenyegetésről azonnal értesíteni kell a rendőrséget.

A robbantással történő fenyegetés után az igazgató, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezető utasításai szerint el kell kezdeni azépület kiürítését a tűzriadó tervben leírtak szerint.

A rendőrség helyszínre érkezéséig a szükséges biztonságiintézkedések megtételét az intézmény vezetője, ezt követően pedig a rendőrségilletékes vezetője irányítja. A bombariadó miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napon – lehetőleg szombaton – be kell pótolni.

Az intézmény bombariadóra készült intézkedési terve azalábbi megelőző intézkedéseket, feladatokat tartalmazza (a robbantásos vészhelyzet kialakulásának megakadályozására):

A robbantással történő fenyegetésről azonnal értesíteni kell a rendőrséget. A rendőrséggel közölni kell:

A veszélyeztetett épület kiürítésével kapcsolatos teendők:

A robbantással történő fenyegetés vétele után az iskolaigazgatója elrendeli a bombariadót, és erről tájékoztatja a veszélyeztetettépületben tartózkodó pedagógusokat, diákokat és dolgozókat.

A bombariadóval történő riasztás után gondoskodni kell arról, hogy a veszélyeztetett épületből a tanulók és a dolgozók a legrövidebb időn belül eltávozzanak, valamint arról, hogy az illetéktelen személyeket azépülettől távol lehessen tartani.

A kijelölt várakozási területeket a tanulók és az őket kísérő nevelők csak az igazgató utasítására hagyhatják el.

Az intézménybe érkező rendőrség (tűzszerészek) fogadásával összefüggő feladatok:

A robbantással történő fenyegetés bejelentése után aziskolába érkező rendőröket (tűzszerészeket) az iskola igazgatója vagy az általa kijelölt dolgozója tájékoztatja az alábbiakról:

A rendőrség (tűzszerészek) helyszínre érkezését követően a rendőrség illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a továbbibiztonság érdekében. A rendőrség vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.

A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

Az iskola helyiségeinek, felszerelésének használata

A tanórán kívüli tevékenységek rendje

Napközi foglalkozás rendje

Tanulószoba rendje

Ebédlő – étkezés rendje

A tanulók kötelességei

Minden tanuló kötelessége, hogy

A tanulók jogai

Minden tanuló joga, hogy

A diákok jogképviselete, diákönkormányzat:

A tanulók dicsérete, jutalmazása és büntetése

Egyéni jutalmazások

Tanév végén jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik:

Formái:

Dicséretben részesülhet az a tanuló,

 1. aki képességeihez, önmagához képest kitartóan jó teljesítményt mutat
 2. akinek a magatartása és szorgalma példamutató
 3. akinek a közösségi vagy tanulmányi munkája kiemelkedő
 4. aki sportversenyeken eredményesen szerepel
 5. aki eredményes kulturális tevékenységet folytat
 6. aki tanulmányi versenyen eredményesen vesz részt
 7. aki öregbíti az iskola hírnevét

A dicséretek formái

 1. Szaktanári dicséret
 2. Osztályfőnöki dicséret
 3. Igazgatói dicséret
 4. Nevelőtestületi dicséret
 5. Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni
 6. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola.

Osztályközösségek jutalmazása – Iskolai magatartási verseny

Minden órán jegyet kapnak az osztályok, a győztes év végéntanulmányi kiránduláson vehet részt, ha 4:00-nél jobb átlagot ér el. (Helyérőlés idejéről az osztályközösség az osztályfőnök vezetésével dönt.) Az átlagok kiszámítása május végén történik.

Büntetésben részesül az a tanuló,

 1. aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi
 2. aki igazolatlanul mulaszt
 3. aki tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít

A büntetés módjai

Fegyelmező intézkedések:

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elveérvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – ellehet térni.

A büntetést írásba kell foglalni, és ezt a szülő tudomásárakell hozni.

A tanuló súlyoskötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kelltekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

(ld. KT 58. §-a, továbbá a nevelési és oktatási intézményekműködéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet, valamint ennek 2008. XII. 9.napjától hatályos módosítása (32.§).)

Alapelvek

A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó cselekményekmegelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és intézkedései

Anyagi felelősség

A diák által szándékosan vagy fegyelmezetlensége általokozott kárt a szülőnek kell megtérítenie (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvénekszabályai és a 2011. CXC. évi 59. § ide vonatkozó pontjai).

Magatartás és szorgalom értékelése

Magatartás osztályzattalértékeljük az iskolában és az iskolai programokon tanúsított kulturáltviselkedést a felnőttekkel és társakkal, valamint a közösségben és aközösségért végzett munkát.

Az iskolában a magatartás értékelése

Magatartás jegy

5 – példás Fegyelmi vétsége nem volt, a házirendet betartja; tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; kötelességtudó; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik és beszél; az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet.
4 – jó Fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait a tőle elvárható módon jól teljesíti; a házirendet betartja; tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intője, vagy megrovása; óvja, védi az iskola felszerelését, a környezetet; durva beszédet kerüli.
3 – változó Tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el, az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, osztályfőnöki intője van; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott 1–2 órát.
2 – rossz Az iskolai házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, beszél; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 3 óránál többet mulaszt igazolatlanul; 6 óránál több késése van; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetveosztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak azegyüttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

A késések, igazolatlan mulasztások, a beírások a fentieketaz osztályozó értekezlet döntése alapján módosíthatják.

Szorgalom osztályzattalértékeljük a képességeknek megfelelő tanulmányi munkát, felkészültséget ésaktivitást az órán, valamint a felszerelés meglétét.

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei

Szorgalmi jegyek

A tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, ateljesítmény alapján és a nevelőtestülettel történt egyeztetés után mindenhónap végén érdemjeggyel értékeli. Ez az első osztályosoknál a második félévtőlkezdődően történik.

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnökaz érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitásesetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és abizonyítványba be kell jegyezni.

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésénekkövetelményei a következők

5 – példás Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
4 – jó Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; tanórákon többnyire aktív; többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; taneszközei tiszták, rendezettek.
3 – változó Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja; önálló munkában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.
2 – hanyag Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait többnyire nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetveosztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak azegyüttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

Az iskola hagyományos jutalmazási formái

 1. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kiváló tanulmányi eredményt értel Jókais Diák kitüntetést kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskolaközössége előtt vehet át.
 2. A kiemelkedő eredménnyel végzett, egységes helytállást tanúsító együttes munkátaz tanulói közösségek számára csoportos dicsérettel jutalmazhatjuk.
 3. A ballagási ünnepségen, a több éven keresztül kimagasló tanulmányi eredményt elértvagy kimagasló közösségi munkát végzett tanulók könyvjutalomban és/vagy oklevéljutalomban részesülnek.
 4. A ballagási és tanévzáró ünnepélyen oklevéllel köszönjük meg azoknak a szülőkneka lelkiismeretes munkáját, akik több éven át segítették azosztályközösséget és az osztályfőnököket.
 5. Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat,a 4,5 felettiek oklevelet kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközössége előtt vehetnek át.
 6. Az iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon,bemutatókon
  eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

A dicséretet írásba kell foglalni, és ezt a szülő tudomásárakell hozni.

A tanuló távolmaradása és annak igazolása

A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok

 1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrőlvaló mulasztását az időtartamra vonatkozó orvosi vagy szülői igazolássaligazolni. Ha a tanuló az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. ballagás,egyéb rendezvényeken való szereplés) évente 2 vagy több alkalommal igazolásnélkül nem vesz részt, magatartása négyesnél jobb nem lehet félévkor, illetveév végén.
 2. A mulasztás első napjának délelőttjén a tanuló szülőjének, gondviselőjénektájékoztatnia kell a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról pl. a titkárságonhagyott üzenet formájában.
 3. A mulasztást követő első napon a tanuló köteles mulasztását osztályfőnökénekigazolni. Az igazolást a tájékoztató füzetben kell bemutatni. Külön laponhozott orvosi igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha azt a szülő isaláírta.
 4. A mennyibena tanuló a mulasztást követő öt munkanapon belül nem hoz igazolást, mulasztásátigazolatlannak kell tekinteni. Az osztályfőnöknek nem kötelessége az igazoláshiányára felhívni a szülő figyelmét.
 5. Előre látható mulasztást az osztályfőnöknek előre kell bejelenteni. Rendkívülicsaládi eseményen való részvételt (például közeli hozzátartozó esküvője,temetése) az osztályfőnök nem tagadhat meg. Hétfői és pénteki tanítási napróltávolmaradást csak az igazgató engedélyezhet.
 6. Három tanítási napot meg nem haladó időre a szülő előzetes kérésére azosztályfőnök elengedheti a tanulót, ha a mulasztás okozta tanulmányi hátrány–az osztályban tanító tanárok véleményére alapozott megítélése szerint –behozható, továbbá a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt.
 7. Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola igazgatója adhatengedélyt, az osztályfőnök véleményének meghallgatása után. Az igazgató számáraa kérvényt írásban kell benyújtani, az engedélyt vagy az elutasítást – abenyújtást követő ötödik tanítási napon belül – a szülő írásban kapja meg.
 8. Ha a kiskorú tanuló bejelentés nélkül három napot meghaladóan távol marad aziskolától, osztályfőnöke (vagy megbízottja) fölveszi a kapcsolatot a szülőkkel.
 9. Ha a tanuló hatósági intézkedés miatt mulasztott, arról is igazolástkell hoznia.
 10. 8. osztályos tanuló három alkalommal hiányozhat iskolalátogatás vagyhivatalos ügy intézése (pl. felvételi) miatt, melyet a szülő előre írásbanjelez, s melyről a látogatott iskolából igazolást hoz.
 11. Egy tanítási héttel azt megelőzően, hogy a tanuló valamely tantárgyból eléri a 30%-os mulasztási határt, illetve két héttel azt megelőzően, hogy a tanulóeléri az összesen 250 órás mulasztási határt, a kiskorú tanuló szüleitírásban figyelmezteti osztályfőnöke a várható következményekre.
 12. Ha a tanuló betegség miatti igazolt mulasztása feltűnően sok, s egyébtényezők is indokolttá teszik, az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a gyermekházi orvosával, hogy a tisztázzák a mulasztások okát, s világosan láthasson agyermek terhelhetőségét illetően.

A késések elbírálásával kapcsolatos szabályok

 1. Ha a tanuló elkésik az óráról a tanár beírja a naplóba „K” betűvel jelezve,feltünteti annak időtartamát is percekben számolva. Késésnek számít, haa tanuló becsengetés után érkezik tanítási időben bármelyik órára. A tanulónaka késését indokolnia, ill. igazolnia kell osztályfőnökének. A késésekidőtartama összeadódik, ha ezek időtartama eléri a 45 percet egy igazolt, vagyigazolatlan órának minősül. Az első tanítási óráról való 2. késés után azosztályfőnök írásban vagy telefonon értesíti a szülőt.
 2. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások orvosi indoklását azosztályfőnök elfogadja, szülői indoklását mérlegeli, és ennek függvényébenigazolja a mulasztást.
 3. Az igazolatlan késések fegyelmi intézkedést, ill. fegyelmi büntetést vonnak magukután. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, mely rosszabb magatartási jegyetés/vagy figyelmeztetést von maga után.
 4. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. (pl. nemtörtént meg az előírt időben, a szülő túllépte a rendelkezésére álló keretet,nincs igazolás, a késések igazolásánál évi 2 alkalomnál többször elalvásra,egészségügyi problémára hivatkozás)

Az osztályfőnök köteles:

Testnevelés órára az alábbi igazolási szabályok érvényesek

 1. Testnevelés órán csak az előírt felszerelésben lehet tornázni a balesetek megelőzésevégett. Ezért az előírt ruházat nélkül nem vehet részt a tanuló az óraimunkában.
 2. Ha tanuló nem hoz felszerelést, – ez nem hiányzás, de a törvény által előírt30%-os órai mulasztás terhére történik.
 3. A tanuló felmentését a szülő az ellenőrzőbe írva kérheti, de ez a törvény általelőírt 30%-os mulasztás terhére történik. A szülői kérés figyelembe vétele és afelmentés engedélyezése a pedagógus jogköre.
 4. Úszás oktatása alól csak orvos adhat állandó felmentést.
 5. Testnevelésóráról 2 tanórát meghaladó időtartamra csak orvos adhat felmentési javaslatot.
 6. Az orvos által javasolt gyógytestnevelési foglalkozáson való részvétel kötelező.

Nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségének az a tanuló, aki:

 1. 250 óránál többet hiányzott a tanévben, ebben az esetben a nevelőtestület dönt,hogy osztályozó vizsgát tehet-e a tanuló vagy évet ismétel.
 2. Egy adott tantárgy óráinak 30%-áról távol volt a tanévben, ebben az esetben anevelőtestület dönt, hogy a tantárgyból osztályozó vizsgát tehet-e, vagy évetismétel a tanuló.

A hetes feladatai

Tanári ügyelet

Ügyelet az alábbi helyeken, időben történik:

A feladat ellátásáért az ügyeleti beosztás szerintipedagógus felel (SZMSZ).

A tantárgyi /tanévi/ részleges vagy teljes felmentés eljárási szabályai

A tanulók és a szülők tájékoztatása

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuálistudnivalókról

A diákokat a következő módon tájékoztatjuk
Szülők tájékoztatása

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjaittanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza, melyről az osztályfőnök írásban,időben értesítést küld.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyénihaladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrzőkönyvön) keresztül, írásban tájékoztatják.

Tájékoztató a taneszközökről

Minden év júniusában a szülőket az iskola, írásban értesítia következő tanévben használatos taneszközökről. A Pedagógiai Programtartalmazza évekre bontva a használható taneszközök listáját. Az első osztályostanulók szülei a májusi szülői értekezleten kapják meg a tájékoztatást, a tanévközben érkezők az érkezés napján.

Tájékoztató a tankönyvekről

A pedagógusnak a tankönyvek és a taneszközök kiválasztásábana következő szempontokat figyelembe kell venni.

A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyébeszközökre is szükség van (pl.: tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.).

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásáhozszükséges kötelező tanulói taneszközöket a munkaközösségek (illetve aszaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanévelőtt júniusban tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére aszülők kötelessége.

A taneszközök kiválasztásának szempontjai:

Iskolánkban jogszabály alapján minden tanuló térítés nélkülkapja a tankönyveket, melyeket számukra az iskolai könyvtár állományábólbiztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, aszükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontbankölcsönözhetik ki a könyvtárból. A tankönyvrendelést – a munkaközösségekvéleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készítiel. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővéteszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Azigazgató megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi afenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

Továbbá a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet ide vonatkozópontjai.

Tájékoztató a szülőknek

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolaimunkatervről, az aktuális feladatokról

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbimódon tájékoztatják:

Az intézmény aktuális híreiről, eseményeiről tájékozódhatnak honlapunkon:
www.jokai-tbanya.sulinet.hu

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

Ha az iskola jogszabály alapján a tanuló által előállítotttermék, dolog, alkotás vagyoni jogát megszerezte, és azt másra ruházza át, atanulóval, illetve a szülővel írásban előzetesen megállapodik, hogy az iskoláta vagyoni jog átruházásából származó haszonból legfeljebb a költségeimegtérítése illeti meg.

Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja

Ez a pont akkor lép életbe, amikor iskolánk bevezeti azelektronikus napló használatát. Működéséről az osztályfőnökök részletesentájékoztatják az érintett tanulókat és szüleiket.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei; a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, a vizsgákra jelentkezés módja és határideje

Az intézményünkben a következő vizsgák szervezhetők:

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a féléviés a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

Különbözeti vizsga

Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nemróható okból elkésik, távol marad.

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudjateljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljesvizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – pótlóvizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöliki.

A vizsgák hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára.

Vizsgára jelentkezés

A vizsgára jelentkezést a gyermek szülőjének írásban kell benyújtani. (Kivétel a javítóvizsga.) A jelentkezés benyújtásának határideje:

A vizsgatárgyak követelményrendszere

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adottévfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában találhatókövetelményrendszerével.

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai

Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolását az intézményévfolyamonkénti egy osztálya határozza meg.

A felvétel, átvétel szabályai

Az általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt atanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye akörzetében található. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiaiprogramja alapján kell dönteni. Előnyben kell részesíteni:

Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészségeséletmód – életkori sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulókkörében.

E feladat teljesítésében a nevelőtestület adiákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyifeltételek biztosításában.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátásátaz intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos hetiegy alkalommal rendel az iskolában, az orvosi szobában, meghatározott napokonés időpontban. (A rendelés időpontja az orvosi ajtóra is ki van függesztve.)

Az előírt egészségügyi ellátások rendjéről (védőoltás,fogászati ellenőrzés) a diákot és a szülőt is előre értesítjük.

A gyermekorvos és védőnő közreműködésével tájékoztatjuk aszülőt a szűrővizsgálatok eredményéről, az esetleges további szakvizsgálatokszükségességéről.

Az iskolaorvos és iskolai fogorvos elvégzi – vagy szakorvosrészvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését,szűrését az alábbi területeken:

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

A Házirend legitimációjával és nyilvánosságával kapcsolatos szabályok

Záró rendelkezések

A Házirend 2013. szeptember 30-ával lép hatályba. Módosítás időpontja: 2014. szeptember 30. Hatályba lépés: 2014.szeptember 30.

Jogszabály változása esetén, illetve a Házirendben érintettbármely közösség több mint felének írásos kezdeményezése alapján a Házirendmódosítható.


Függelék – jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésitörvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

31/2020.(VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (2) bekezdés

484/2020.(XI.10.) kormány rendelet 10.